Xét xử sơ thẩm vắng mặt khi không có phản tố

Xét xử sơ thẩm vắng mặt khi không có phản tố

  • LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG
  • 12 tháng 7, 2020
Ai có quyền yêu cầu ly hôn? vợ hay chồng?

Đơn phương ly hôn khi không có tạm trú
Đơn phương ly hôn khi không có tạm trú
  • 02 tháng 1, 2015

Thủ tục ly hôn đơn phương khi không có đăng ký tạm trú: Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ...

Ai có quyền yêu cầu ly hôn? vợ hay chồng?
Ai có quyền yêu cầu ly hôn? vợ hay chồng?
  • HỎI ĐÁP LY HÔN

  • 05 tháng 5, 2022

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn Ly hôn là quyền nhân thân và là quyền dân sự cơ bản của con người.