Tư vấn về Ly hôn


- Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn;


- Tư vấn thủ tục hoà giải ở cơ sở;


- Tư vấn thủ tục thụ lý đơn yêu cầu Ly hôn;


- Tư vấn thủ tục hoà giải tại Toà án;


- Tư vấn các căn cứ cho Ly hôn;


- Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;


- Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;


- Tư vấn về quyền thăm nom con sau Ly hôn;


- Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;


- Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án.
  • TAG :