Tranh tụng Hôn nhân - Gia đình

Tranh tng Hôn nhân - Gia đình
Chúng tôi tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các tranh chấp, các yêu cầu trong đời sống hôn nhân - gia đình.
1. Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình:

 • Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

 • Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

 • Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

 • Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

 • Tranh chấp về cấp dưỡng;

 • Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.


2. Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình:

 • Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật;

 • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

 • Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

 • Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

 • Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

 • Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài;

 • Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.


Mọi yêu cầu tư vấn và mời luật sư đại diện tham gia tranh tụng vụ án, xin liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.
Trân trọng!
 
 
 • TAG :