TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000


Văn bản hướng dẫn
1.Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09-06-2000 Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình2. Quyết định Về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi
3. Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010
4. Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
5. Nghị định Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 352000QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình


6. Nghị định Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số
7. Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

8. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
9. Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em
10. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 682002NĐ-CP ngày 10072002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài


11. Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp
12. Nghị định Về sinh con theo phương pháp khoa học

13. Nghị định Về đăng ký và quản lý hộ tịch

=================================================================
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2006
Văn bản hướng dẫn
1. Nghị định số 70/2008/NĐ-CP  ngày 4/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới
=================================================================
CÁC VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
1. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số qui định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
2. Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP NGÀY 10/8/2004 Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
3. Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16/4/2003 Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
4. Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16/4/2003 Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
=================================================================
CÁC VĂN BẢN KHÁC
=================================================================
VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT
1. Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính
(SOURCE: CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP)
 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật