THÔNG TƯ SỐ 01/2008/TT-BTP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định khá chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký các sự kiện hộ tịch trên tinh thần không ban hành Thông tư hướng dẫn.
Tuy nhiên, do Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thực hiện việc phân cấp mạnh mẽ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp đăng ký một số sự kiện hộ tịch (mà theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch là thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nên khi tiếp nhận nhiều công việc mới, các địa phương đã gặp không ít vướng mắc. Để hướng dẫn rõ hơn các quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, ngày 02/6/2008 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.
 
Toàn văn Thông tư số 01/2008/TT-BTP:
Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư nàyMẫu STP/HT-2008-TKNCNTờ khai đăng ký việc nhận nuôi con nuôi
Mẫu STP/HT-2008-KS.GCGiấy khai sinh (Bản chính)
Mẫu STP/HT-2008-KH.GCGiấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)
Mẫu STP/HT-2008-CMC.GCQuyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)
Mẫu STP/HT-2008-NCN.GCQuyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính)

* Công văn của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2008/TT-BTP
Ngày 10/7/2008, Bộ Tư pháp có Công văn số 2159/BTP-HCTP về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2008/TT-BTP. Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, đã được đăng trên Công báo Chính phủ số 363 và số 364 ra ngày 24/6/2008.
Thông tư số 01/2008/TT-BTP sẽ có hiệu lực vào ngày 09/7/2008. Bộ Tư pháp thông báo cho các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước được biết để các địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện trong địa phương mình.
 
Nội dung: Công văn số 2159/BTP-HCTP
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật