Nội dung cơ bản của Luật kết hôn nước ngoài

(-Kết hôn nước ngoài-)

 

Luật kết hôn nước ngoài về cơ bản quy định những nội dung sau:

+ Đối tượng kết hôn nước ngoài(ai là người kết hôn nước ngoài)

+ Điều kiện kết hôn nước ngoài: điều kiện về tuổi, sức khỏe…

+ Thủ tục kết hôn nước ngoài

+ Hồ sơ đăng ký kết hôn nước ngoài

+ Tài liệu giấy tờ hợp lệ dùng trong kết hôn nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thời gian thực hiện thủ tục kết hôn nước ngoài

+ Cơ quan tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài.

+ Lệ phí đăng ký kết hôn nước ngoài

+ Trường hợp không đủ điều kiện kết hôn nước ngoài- từ chối cấp đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

+ Biểu mẫu dùng cho trường hợp kết hôn nước ngoài.

 

Những nội dung trên được quy định bởi các văn bản Luật điều chỉnh vấn đề kết hôn nước ngoài sau

1- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

2- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài .

3- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP

4- Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP .

5- Thông tư 07/2002/TT-BTP
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật