Mẫu đơn xin ly hôn Sau đây Luật Bắc Việt gửi cho bạn mẫu đơn xin ly hôn, ly dị dùng cho các vấn đề về ly hôn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

---o0o---

 ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN


          Kính gửi:…………………………………………………………………………….

Chúng tôi là:………………………………………..Sinh năm:…………………………….……….

Số CMTND:……………………………Nơi cấp:………………Ngày Cấp:…………………….….

Nghề nghiệp:……………………………………………………..Điện thoại:………………............

Tên cơ quan và địa chỉ nơi làm việc:…………………………………………………………....….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………....……

……………………………………………………………………………………………………......…

Tạm trú(ghi rõ số nhà, ngõ ngách..)……………………………………………………....……….

……………………………………………………………………………………………………....….

Và:………………………………………………………………….Sinh năm:…………………..…..

Số CMTND:……………………………Nơi cấp:………………Ngày Cấp:………………......……

Nghề nghiệp:……………………………………………………..Điện thoại:……………..........….

Tên cơ quan và địa chỉ nơi làm việc:………………………………………………………...…….

Thu nhập bình quân hàng tháng:…………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………….…...…

………………………………………………………………………………………………….….....…

Tạm trú(ghi rõ số nhà, ngõ ngách..)……………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………….....…….

Ngày tháng năm Đăng ký kết hôn:………………………………………………………………….

Nơi đăng ký kết hôn:……………………………………………………………………….…………

*. Về tình cảm:

Vợ chồng chung sống với nhau từ ngày……………tháng…………năm……………................

Tại:……………………………………………………………………………………………...………

Quá trình chung sống hòa thuận đến tháng………năm……thì phát sinh mâu thuẫn.

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn(ghi rõ cụ thể):………………………………………...………

Mâu thuẫn trở nên trầm trọng kể từ ngày………….tháng ………….năm………........................

Vợ chồng Ly than kể từ ngày………..tháng ……………năm………..........................................…

Nay chúng tôi thống nhất thuận tình Ly hôn.

*. Về Con chung: Vợ chồng có…………con chung(Họ tên, ngày tháng, năm sinh).

1./……………………………………………………………………………….....…………………….

2./………………………………………………………………………………….....………………….

3./………………………………………………………………………………….....………………….

Chúng tôi thỏa thuận:

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………….....................................................…

*. Về tài sản chung của vợ chồng:

Động sản………………………………………………………..……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………

Về nhà ở và Quyền sử dụng đất chung của vợ chồng:

………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………..………………………

*. Các khoản nợ chung:

…………………………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………...........................................……

Hà Nội, Ngày………. tháng………. năm……..


                           Chữ ký của vợ                                                                            Chữ ký của chồng

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật