Mẫu đơn xin ly hôn 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN LY HÔN

 
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…
Tôi tên :....................................................... năm sinh :......................................................  
CMND (Hộ chiếu) số:: ................................ ngày và nơi cấp : .........................................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)..................................................................................... 
Xin được ly hôn với: ..................................  năm sinh :.....................................................
CMND (Hộ chiếu) số:................................ ngày và nơi cấp :.............................................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) .................................................................................................
 * Nội dung xin ly hôn: (A1)
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 
* Về con chung: (A2)
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 * Về tài sản chung: (A3)
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 
                                                                  .................. Ngày ........... tháng........... năm.....
                                                                                Người làm đơn
                                                                        (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn


1.   Đối với phần nội dung trong mẫu đơn xin ly hôn, người viết đơn cần thể hiện:

+   Ghi thời gian kết hôn và chung sống (tóm tắt quá trình chung sống và mâu thuẫn phát sinh);

+   Địa điểm chung sống và tình trạng hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không;

+   Nguyên nhân, tình trạng mâu thuẫn, nêu rõ các phương án đã áp dụng nhưng không có hiệu quả (hòa giải, thỏa thuận, khuyên dăn…)

Phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm chế độ hôn nhân gia đình, và các nội dung khác liên quan.


2.  Đối với nội dung tại mục con chung trong đơn xin ly hôn:

+   Nếu chưa có con chung ghi chưa có;

+   Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con ...


3.  Đối với nội dung thuộc phần tài sản chung:

+   Nếu không có tài sản chung hoặc tự thỏa thuận ghi không có và tự thỏa thuận;

+   Nếu có tài sản và yêu cầu tòa giải quyết: Ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ...


4.  Phần nợ chung:

+   Nếu không có nợ chung ghi chưa có;

+   Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…)  và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ rõ ràng trong mẫu đơn xin ly hôn.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật