Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa thế nào?

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

 

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

 

Kính gửi: - Toà án Nhân Dân Thành Phố ...

- Hội đồng xét xử

Tên tôi là: ……….............................……….. Sinh năm: ....

Thường trú:…………………………………..........................

Tôi là bị cáo trong vụ án “ ...” do VKSND thành phố ... giữ quyền công tố .

Ngày ../../…., tôi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày ... Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên từ ngày ... tôi bị trở ngại khách quan như sau: ..........

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Lo ngại sức khoẻ không đảm bảo tham gia phiên toà nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày .../.../... chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi sức khoẻ ổn định sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quí Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thành phố.............., ngày ......tháng.....năm 20.......

Người làm đơn

  • TAG :

Tin liên quan