Luật kết hôn nước ngoài

Luật kết hôn nước ngoài (hay Căn cứ pháp lý về việc kết hôn nước ngoài) - Bộ luật Dân sự năm 2005; - Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000; - Nghị định 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Luật hôn nhân và gia đình;   - Nghị định 69/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Luật hôn nhân và gia đình; - Thông tư 07/2002/TT-BTP ngày 16-12-2002 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Luật hôn nhân và gia đình
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật