Điểm mới Luật hôn nhân gia đình 2014

Một số điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực từ 1/1/2015, với 10 chương, 133 điều.

Luật quy định những vấn đề như: Kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; chấm dứt hôn nhân; quan hệ giữa cha, mẹ và con; quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình; cấp dưỡng; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài... Kế thừa và phát triển của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 và năm 1986, đặc biệt sửa đổi, bổ sung những bất cập, hạn chế của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi lần này rất nhiều điểm mới:


- Áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình: Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014 quy định cụ thể việc áp dụng tập quán trong hôn nhân gia đình (Điều 7). Quy định này thể hiện việc tôn trọng những tập quán tốt đẹp, đồng thời cũng làm rõ điều kiện để tập quán được áp dụng, nhấn mạnh việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Chính phủ sẽ có nghị định nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định này.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật