Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài

Dịch vụ tư vấn Đăng ký kết hôn với người nước ngoài


Dịch vụ tư vấn thủ tục kết hôn nước ngoài và đăng ký kết hôn với người nước ngoài được cung cấp bởi Luật Bắc Việt. Chúng tôi thực hiện tư vấn các thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài, dịch vụ đại diện đăng ký kết hôn cho khách hàng tại các tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Hiện nay Luật Bắc Việt cung cấp các dịch vụ sau:

1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục, trình tự Đăng ký kết hôn với người nước ngoài:


(i) Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

(ii) Tư vấn thủ tục Đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

(iii) Tư vấn chuẩn bị hồ sơ kết hôn nước ngoài, tài liệu chuẩn xin Đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

(iv) Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Chuẩn hoá hồ sơ, giấy tờ của khách hàng:


(i) Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn, chuẩn hoá hồ sơ, tài liệu phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

(ii) Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Đăng ký kết hôn với người nước ngoài như:


(i) Luật Bắc Việt sẽ chuẩn bị hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người nước ngoài cho khách hàng; và hỗ trợ khách hàng nộp Hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Sở Tư Pháp;

(ii) Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Tư Pháp, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật