Các văn bản về luật hôn nhân

Văn bản pháp luật


 Hiến pháp năm 1992 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001).


Bộ luật Dân sự 2005.


Bộ luật Hình sự năm 1999 ( sửa đổi bổ sung 2009).


Bộ luật Tố tụng dân sự 2004.Luật Bình đẳng giới ngày 29.11.2006.


Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991.


Luật nuôi con nuôi 2010.


Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959.


Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986.


Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.


Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21.11.2007.


Luật Quốc tịch ngày 13 tháng 11 năm 2008 ( hiệu lực 1/7/2009).Pháp lệnh dân số 06/2003/PL-UBTVQH 11 có hiệu lực ngày 1.5.2003.


Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008 (hiệu lực 1/2/2009).Nghị định số 88/2008/NĐ –CP ngày 5.8.08 về xác định lại giới  tính.


Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 qui định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống bạo lực gia đình.


Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình.


Nghị định số 20/2010/NĐ – CP qui định chi tiết sửa đổi Điều 10  PLDS.Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 3.10.2001 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.


Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22.10.2001 của Chính phủ " Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH 10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000".


Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21.11.2001 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.


Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27.3.2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số.


Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10.7.2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có Yếu tố nước ngoài.


Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của CPhủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


Nghị định 69/2006/NĐ - CP ngày 21.7.2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 68/2002/NĐ - CP.Nghị quyết số 35/2000/QH 10 ngày 9.6.2000 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 7 "về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000".


Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23.12.2000 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.


Thông tư số 60/ TATC ngày 22.2.1978 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết các việc tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội đã có vợ, có chồng trong Nam tập kết ra Bắc lấy vợ, lấy chồng khác.


Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 3.1.2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH 10 ngày 9.6.2000 của Quốc hội " Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000"


Thông tư Số 07/2001/TT-BTP ngày 10.12.2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số qui định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22.10.2001 của Chính phủ qui định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH 10 ngày 9.6.2000 của Quốc hội.


Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16.12.2002 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10.7.2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em


Công ước Liên hiệp quốc về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.


Tuyên bố của Liên hiệp quốc về loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ.Bài viết


1. Nguyễn Văn Cừ, "Một số suy nghĩ về nguyên tắc xác định cha, mẹ và con trong giá thú theo pháp luật Việt Nam", Tạp chí luật học, số 5/1999.


2. Nguyễn Văn Cừ, "Chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại", Tạp chí tòa án, số 9/2000.


3. Nguyễn Văn Cừ, "Quyền sở hữu của vợ chồng theo Luật HN&GĐ  năm 2000", Tạp chí luật học, số 6/2002.


4. Nguyễn Văn Cừ, "Quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất theo Luật HN&GĐ năm 2000", Tạp chí nhà nư­ớc và pháp luật, số 5/2003.


5. Nguyễn Phư­ơng Lan, "Bản chất pháp lý của việc nuôi con nuôi theo pháp luật Việt Nam", Tạp chí luật học, số 3/2004.Tài liệu khác1. Nguyễn Văn Cừ, "Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật HN&GĐ  Việt Nam", Luận án tiến sĩ luật học, Trư­ờng Đại học Luật Hà Nội, năm 2005.


2. Ngô Thị H­ường, "Chế định cấp dư­ỡng trong Luật HN&GĐ - Vấn đề lý luận và thực tiễn", Luận án tiến sĩ luật học, Trư­ờng Đại học Luật Hà Nội, năm 2006.


3. Nguyễn Thị Lan, Xác định cha, mẹ, con theo Luật HN&GĐ Việt Nam – Cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận án thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2002.


4. Nguyễn Ph­ương Lan, "Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định pháp lý về nuôi con nuôi ở Việt Nam", Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2007.


5. Bùi Thị Mừng, Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong Luật HN&GĐ Việt Nam, Luận án thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội,  năm 2003.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật