Bài viết

Nuôi con nuôi: Thẩm quyền cho phép thuộc về ai?
Nuôi con nuôi: Thẩm quyền cho phép thuộc về ai?
  • CON NUÔI TRONG NƯỚC
  • 30 tháng 10, 2014

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ...